Visie

Visie

De slogan van de Duinroos is: ‘Een goede basis om op te groeien!’ In onze slogan leggen we er de nadruk op dat we voor ieder kind een goede basis voor het begin van zijn of haar schoolloopbaan willen zijn. Ons logo verwijst naar het samen werken, het leren doen we samen: een goede basis om op te groeien.

We willen als Otto Baron een open, moderne en zorgzame school zijn. Met open bedoelen we dat we laagdrempelig willen zijn. We willen makkelijk contact leggen met ouders zodat we met elkaar zorg dragen voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Modern betekent voor ons dat we met moderne leermiddelen werken. Alle klassen zijn voorzien van smartboards, we hebben een computerlokaal, en ieder kind werkt vanaf groep 5 op zijn eigen niveau op een eigen tablet. Zo bereiden we kinderen voor op een toekomst waarin digitale vaardigheden een grote rol zullen spelen. Zorgzaam heeft vooral te maken met de professionele en persoonlijke manier waarop we kinderen die uitvallen, op wat voor manier dan ook, toch een plek proberen te geven waar ze kunnen groeien.

Onze visie op identiteit
De Duinroos is een moderne, open, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en daarbij is de Bijbel onze inspiratiebron. Dit betekent dat we de kinderen Bijbelverhalen vertellen, met ze zingen en bidden, de christelijke feesten vieren en op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren.

We verlangen van ouders dat zij hier op een positieve manier een bijdrage aan leveren. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming op onze school is verweven in ons onderwijs. Samen vormen we een gemeenschap, waarin we openstaan voor onze medeleerling, collega en ouders ongeacht godsdienst, ras of cultuur.

Wel vragen we van de leerlingen met een andere geloofsovertuiging dat ze volledig integreren in onze school. Dat betekent onder meer dat wij een respectvolle houding verwachten tijdens het bidden en dat de kinderen actief meedoen aan de godsdienstlessen, het zingen en de vieringen.

Onze visie op professionaliteit
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, zien om naar elkaar en leren van elkaar. We spreken elkaar aan en houden ons aan afspraken. We zijn, en voelen ons samen verantwoordelijk voor de school. De leerkrachten op de Duinroos hebben een professionele relatie met de ouders en betrekken ze daar waar nodig. Wij streven naar een effectieve samenwerking, waarbij het belang van het kind voorop staat.

Onze visie op kwaliteit
Het lesgeven is de kern van ons werk. We streven ernaar dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan en zich naar vermogen ontwikkelen. Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. Ten aanzien van effectief onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve, de sociaal/emotionele en de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken. De leerkrachten werken handelings- en opbrengstgericht. Dit houdt in dat we de leerlingen zoveel mogelijk positief benaderen, doelgericht en planmatig werken, de onderwijs- en opvoedbehoefte van de kinderen centraal stellen en leerkracht, ouders, kind in- en externe begeleiders werken samen.

De leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen. De leerkrachten werken met moderne lesmethoden. Deze lesmethoden worden beschreven bij 2.5. Zo nodig passen wij ons onderwijs aan, gelet op de behoeften van een kind, een groepje of de groep als geheel.